HỘI THẢO, TẬP HUẤN
TIN VỀ HỘI THẢO TẬP HUẤN

Hội thảo chỉnh sửa và xây dựng các quy trình kỹ thuật trồng rừng và chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn của Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO)

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Giấy Việt Nam và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Lâm sinh thực hiện nhiệm vụ tư vấn chỉnh sửa và xây dựng các quy trình kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu giấy, gỗ lớn và......

TIN KHÁC